Jumat, 20 Mei 2011

STRATEGI MEMBACA EFEKTIF


Strategi membaca efektif

Iqro’ (bacalah). Membaca bukan sebatas menukar hurup menjadi bunyi atau hanya sekedar merangkai ayat menjadi kata melainkan proses komunikasi antara penulis dan pembaca. Dengan demikian pengetahuan dapat dipindahkan. Strategi membaca merupakan disiflin pengetahuan penting untuk difahami. Para pengkaji menghubungkan proses membaca dengan berpikir, kedua-dua perkara ini tidak dapat dipisahkan. Kebanyakan pembaca mempunyai kemampuan membaca teks tetapi gagal untuk menangkap maksud yang disampaikan penulis.

Definisi membaca dimaksudkan untuk memperoleh tafsiran yang bermakna dari lambang-lambang bertulis. Smith & Johnson (1980) menegaskan, pembaca yang berkesan ialah wujudnya interaksi antara pembaca dengan mesej yang disampaikan penulis. Pembaca memerlukan tiga aspek penting bagi tujuan memperoleh interaksi dengan teks:

1. Mebuat jangkaan.

2. Mengaktifkan daya fikir.

3. Memahami teks dalam tulisan.

4. Menganalisis teks bagi memahmi maksud tulisan.

Membaca bukan hanya memahmi makna ayat tetapi menghadirkan maksud yang ditulis oleh penulis. Dimulai dengan mengenal pasti perkataan dengan isyarat yang berbagai seperti konteks, analogi, sintaksis, semantic, bentuk hurup, tanda baca dan format tulisan. Perkara ini terkadang tidak begitu diperhatikan oleh sipembaca. Sebagaimana dikatakan Chomsky, pembaca yang baik dapat mengenal struktur gramatis dalam bahasa dengan itu wujud pemahaman teks yang dibaca.Kemahiran membaca yang baik iaitu memiliki kemampuan mengenal dan memahami perkataan, pengetahuan perbendaharaan kata serta kelancaran dalam membuat penafsiran ayat-ayat ketika membaca. Kurangnya pemahaman terhadap makna ayat-ayat dan maksud perkataan dapat mengurangkan kefahaman pembaca. Oleh karena itu ditekankan kepada pembaca keupyaan umum terhadap pengertian kalimat. Apabila banyak perkataan yang tidak diketahui maknanya ia dapat menyukarkan pemahaman terutama sekali ayat yang mempunyai maksud yang berbagai. Pembaca yang berkesan mempuyai ciri-ciri:

1. Peran aktif, menilai secara luaran perkara yang dibaca.

2. Partisipasi , memahami dengan jelas isi bacaan.

3. Mesintesis, membentuk imej atau ide-ide ketika memaca.

4. Membuat keputusan, mengaitkan isi bacaan dengan pengalaman atau pengetahuan yang ada sehingga membentuk kesimpulan pemahaman.

Beberapa persoalan sering timbul terhadap pembaca, antaranya berkaitan dengan kefahaman sipembaca dengan isi bacaan. Kefahaman ini berkait erat dengan pengalaman atau keluasan pengetahuan seorang pembaca. Pembaca yang baik dapat menyatakan semula kandungan teks yang dibaca dengan jelas baik secara lisan atau tulisan. Untuk mengingat semula kandungan teks. Dalam hal ini maka ia merujuk kepada sejauh mana strategi yang digunakan pembaca ketika membaca bagi mengingat kandungan teks.

Teknik-teknik membaca

Konsep teknik membaca berkaitan dengan cara yang dilakukan oleh seorang pembaca ketika membaca untuk memahami bacaan. Adapun teknik-teknik tersebut meliputi;

Top-down model (model atas ke bawah). Goodman (1967, 1970) memfokuskan peranan pembaca dan bacaannya liner tetapi bergerak dari atas ke bawah. Teknik ini menekankan membaca dengan menggunakan pengertian bahasa bagi meramalkan teks dan mengurangkan kebergantungan pada cetakan teks dan bunyi bahasa. Pembaca digalakan membuat hipotesis kemudian membetulkannya dengan pemahaman yang disimpulakan dari isi bacaan. Menurut teknik ini:

1. peranan utama pembaca adalah mengawal keseluruhan informasi bacaan merujuk kepada pemahaman dan membuat kesimpulan bacaan.

2. Pembaca ditekankan banyak menggunakan pengetahuan yang ada dalam memahmi penjelasan teks.

Teknik membaca cara seperti ini lebih menekankan aspek-aspek berikut:

a) Pembaca sewaktu membaca teks dipandukan oleh makna sebelum mebuat kesimpulan.

b) Pembaca membuat kesimpulan setiap akhir paragraph persoalan.

c) Pembaca menjabar makna daripada teks bacaan bukan terkeluar dari teks bacaan.

c) Pembaca dianjurkan memahami tata bahasa dan makna kalimat lebih luas.

e) Mendekatkan pemahaman terdahulu dengan pembasan bacaan.

f) Memberikan idea-idea terhadap gugusan bacaan.

Bottom-up model (teknik bawah ke atas). Gough (1972,1985) menggariskan, peroses memabaca bergerak secara liner, iaitu dimulai dengan mebaca hurup, membuat kode pada tahap fonem, menagkap perkataan-perkataan dan akhirnya hubungan sintaksis dan semantik. Informasi yang baru diterima sebelum ditrasformasikan dalam pemahaman pembaca membuat pemahaman lebih dulu terhadap ayat, hurup, perkataan, frasa, klausa dan kalimat tulisan bagi mendapat makna teks. Berdasarkan teknik ini pembaca mulai dari unit terkecil sperti:

1. Mengenal hurup.

2. Memahami perkataan.

3. Memahami kalimat.

4 . Mencari makna yang tersirat dan tersurat dari kalimat.

Teknik interaktif. Model ini menurut pakar bahasa lebih perpengaruh dibandingkan model pertama dan kedua. Menurut Rumelhart, membaca adalah proses perseptual dan kognitif. Pembaca yang berkesan hendaklah mengguna informasi deria, semantic, pragmatic dan sumber inforamsi yang berbagai dari pengetahuan digunakan sewaktu membaca. Model ini menggunakan teks sebagai input dan makna sebagai output. Pembaca hendaklah ketika membaca membuat proses tanggapan dan proses kognitif ke atas teks bacaan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian berkaitan teks dan pembaca dapat dirumuskan ciri pemaca yang berkesan sbagi berikut:

a. Mengenal makna perkataan dan maksud kalimat dengan cepat.

b. Memahami format dan bentuk tulisan serta tanda baca dengan baik.

c. Dapat mengaitkan pemahaman bacaan dengan pengetahuan yang tersedia.

d. Menganalisa perkataan yang tidak biasa dan tidak difahami.

e. Mengenal fungsi gramatik perkataan sukar.

f. Memberi rumusan terhadap makna teks.

g. Membuat penilaian yang kritis dan penjabaran yang luas.

h. Bisa mengawal kefahaman tidak hilang kontrol ketika membaca.

i. Membuat ingatan jangka panjang terhadap isi bacaan.

j. Membuat strategi bacaan supaya mudah diinggat dan diterangkan semula.

k. Memahami bagian-bagian teks dengan jelas tidak samar.

l. Membedakan idea-idea dalam bacaan.

m. Berusaha mencari penjelasan ketika mendapatkan kesamaran dalam teks.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar