Selasa, 16 Februari 2010

SOCIAL LEARNING AND PERSONALITY DEPELOPMENT


SOCIAL LEARNING AND PERSONALITY DEPELOPMENT

(TEORI MODELING)


Pendahuluan

Teori ini dikemukakan oleh Albert Badura, beliau menjelaskan dengan panjang lebar berkenaan dengan teori modeling ini. Dalam buku beliau yang bertajuk “PRINCIPLES OF BEHAVIOUR MODIFICATION”.
Badura sangat tertarik sekali dengan teori Rotter, yang mempercayai bahawa tingkah laku adalah hasil gabunggan kompleks antara proses dalaman dengan pengaruh persekitaran. (Badura 1971; Rycman 1972)
Istilah modeling adalah merujuk kepada proses dimana tingkah laku individu/kumpulan yang menjadi model bertindak sebagai rangsangan dari segi pemikiran, sikap dan tingkah laku. Un tuk merkonstruksi kembali self-consef dan cara berpikir yang keliru.

Proses peniruan dalam teori pembelajaran sosial

Atentional: pemerhatian, ialah ransangan model yang diperhatikan oleh sujek
untuk
dipelajari dengan memberi perhatian sepenuhnya kepada tingkah laku yang hendak ditiru. Mengekalkan enkod simbolik untuk membuat ingatan jangka panjang. kemahiran kognitif berperan aktif untuk mengingati simbol-simbol tersebut. Ia dibentuk dengan dua cara

-Imajinasi. Membentuk imag yang mudah diingati. Mengekalkan
terhadap
gambaran mental terhadap tingkah laku model.
-Verbal, ia beroperasi dengan cara yang sama melibatkan koding
verbal
tehadap apa yang diperhatikan, deskripsi ini diulang secara senyap
tanpa melibatkan tingkah laku.

Retention: penyimpanan, menterjemahkan gambaran simbolik imaginasi dan
verbal tadi. kepada tingkah laku, penyimpanan imag mental (gambaran) dan panduan bahasa bagaimana melakukan sesuatu tingkah laku dalam ingatan jangka panjang agar ia dapat direalisasikan pada waktu yang lain.

Motor production: pengeluaran, semua maklumat dan tingkah laku yang ingin
ditiru. Ia melibatkan proses pemindahan idea simbolik kepada perlakuan tingkah laku seseorang disesuaikan dengan gerak balas terancang. Semakin kerap melakukan latihan akan ditemukan semakin banayaknya kemiripan tingkah laku yang hendak ditiru.

Motivational: faktor-faktor motivasi mengambil peranan penting seperti isentip
dan ganjaran. isentip adalah proses pemerhtian dan pengekalan. Tumpuan akan menjadi kabur tanpa isentip, biasanya ia dipengaruhi peneguhan dan hukuman.


Mengaflikasikan teori modeling dalam kaunseling

Ia melibatka beberapa cara untuk membuka celik akal klien supaya ia dapat berpikir sedikit lebih jauh dan mengubah pendiriannya yang tidak sesuai dengan kosep fitrah manusia.
Perkara ini dapat dilakukan dengan memberi ransangan untuk ia bertingkahlaku sebagai mana mestinya atau meninggalkannya.
Kaedah modeling ini melibatkan beberapa cara yang dapat di gunakan kaunselor dalam sesi kaunseling yang dijalankan antara lain:

i. Model hidup/stimulasi main peranan. Kaunselor bertingkahlaku yang sesuai dengan apa yang dapat mempengaruhi klien. Kaunselor boleh memodelkan ciri-ciri yang diharapkan klien melalui tingkahlaku sebenar dalam kaunseling.

ii. Model simbolik ia melibatkan penyampaian dengan menggunakan alat bantu seperti vidio, filem, rakaman suara dan lainnya.


iii. Model multiple sesuai untuk kaunseling kelompok. Yang mana dalam perkara ini individu banyak belajar melalui pemerhatian dalam kelompok.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar